SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / SUSTAINABILITY

Sürdürülebilirlik seferberliğinde hedef, sürekli iyileşme...

Eczacıbaşı Topluluğu, çevresel, sosyal, kurumsal yönetişim alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetlerini kapsayan 14. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda, Topluluğa ait kuruluşların her geçen gün yükselen sürdürülebilirlik performansında pay sahibi olan çalışmalara dair bilgiler paylaşılıyor.

In the sustainability mobilization, the goal is continuous improvement…

Eczacıbaşı Group has published its 14th Sustainability Report detailing its activities in environmental, social, and governance. The report shares information on the contribution of Group companies to the Group’s rising performance in sustainability.

Sürdürülebilirlik, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana iş stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak yönetiliyor. Sürdürülebilirliğin, topluma ve yerküreyi paylaştığımız tüm canlılara karşı duyulan sorumluluğun en önemli parçası olarak değerlendirildiği Toplulukta, bu alanda gerçekleştirilen tüm çalışmalar performans hedef bazlı bir anlayışla izleniyor.

Sürdürülebilirlik uygulamalarının, kuralları belirli bir yönetim anlayışından farklı olarak güncel koşullara göre esnek ve aktif kararlarla desteklendiği Eczacıbaşı Topluluğu’nda, pandeminin zorlu şartları da Topluluğun sürdürülebilirlik alanındaki hızlı gelişmelerine ivme katan bir unsur olarak yönetildi. İş dünyası için, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) odaklı, sürdürülebilir değerler yaratma gerekliliğini bir kez daha ortaya koyan COVID-19 salgınında, Topluluk, 2020’de olduğu gibi 2021 yılında da başarılı bir ESG performansına imza attı. 80 yıldır çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın öncüsü olan Eczacıbaşı Topluluğu’nda gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları bu süreçte de hız kesmeden devam etti. ESG’yi ana gündem olarak kabul eden Topluluk kuruluşları, pandemi ve iklim krizi başta olmak üzere değer zincirleri üzerinde oluşabilecek çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin etkin yönetimi konusundaki çalışmalarını 2021 yılında da geliştirerek sürdürdü.

Eczacıbaşı Topluluğu 2021 yılı Entegre Sürdürülebilirlik Raporu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) paralel olarak hazırlandı. Rapor; Eczacıbaşı Holding ve Topluluk kuruluşları olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, burgbad, SanTekhnika, VitrA Karo, VitrA Plitka, Villeroy & Boch, Eczacıbaşı-Monrol, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Esan, E-Kart Elektronik Kart Sistemleri ve Kanyon kuruluşlarında 2021 yılında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsıyor.

GRI (Global Reporting Initiative -Küresel Raporlama İnisiyatifi) Standartları referans alınarak hazırlanan raporda, aynı zamanda, geçtiğimiz raporlama döneminde takip edilmeye başlanan Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri (WEF Stakeholder Capitalism Metrics) ve Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (International Integrated Reporting Framework) ilkeleri de göz önünde bulunduruluyor.

Bu yıl itibarıyla VitrA Karo, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri de Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni raporlama çalışmalarında kullanmayı taahhüt ederek bağımsız sürdürülebilirlik raporlarını ilk kez yayımladı.

Raporda, Topluluğun sürdürülebilirlik faaliyetleri; “Sürdürülebilirlik Yönetimi”, “İklim ve Çevre”, “Fırsat Eşitliği”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “İnovasyon ve Girişimcilik”, “Dijital Dönüşüm” ve “Toplumsal Yatırımlar” başlıkları altında paylaşılıyor.

Sustainability is a key element of Eczacıbaşı Group’s core business strategies. Regarding sustainability as the essential component of a responsible attitude towards society and all living beings, the Group monitors and evaluates sustainability practices on a performance target basis.

In the Group, sustainability practices are supported by flexible and active decision-making processes that respond to changing conditions, as opposed to a more rigid management approach based on fixed rules and regulations. In like manner, the challenges of the COVID-19 pandemic were managed as factors introducing fresh momentum to the Group’s fast-paced developments in sustainability. While the pandemic revealed, once again, the necessity for the business world to create sustainable values based on Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria, Eczacıbaşı Group’s ESG performance was as remarkable in 2021 as it had been in 2020. As the pioneer of modern, high-quality and healthy living for the last 80 years, the Eczacıbaşı Group’s sustainability practices have continued without interruption during the pandemic. In 2021, Group companies prioritized the ESG agenda and maintained their focus on the effective management of environmental, social and economic risk factors - such as the pandemic and climate change - for the global value chains.

Eczacıbaşı Group’s Integrated Sustainability Report 2021 was prepared in alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDG). The report covers sustainability practices in Eczacıbaşı Holding and Group companies, Eczacıbaşı Building Products, burgbad, SanTekhnika, VitrA Tiles, VitrA Plitka, Villeroy & Boch, Eczacıbaşı-Monrol, Eczacıbaşı Consumer Products, Esan, E-Kart Electronic Card Systems and Kanyon during 2021.

The report was prepared in accordance with the Global Report Initiative (GRI), World Economic Forum (WEF) Stakeholder Capitalism Metrics and International Integrated Reporting Framework.

As of this year, VitrA Tiles, Eczacıbaşı Building Products and Eczacıbaşı Consumer Products publicly agreed to use the Stakeholder Capitalism Metrics in their reports and published for the first time their independent sustainability reports.

The report conveys information on the Group’s sustainability activities under the headings of “Sustainability Management”, “Climate and Environment”, “Equal Opportunities”, “Occupational Health and Safety”, “Innovation and Entrepreneurship”, “Digital Transformation”, and “Social Investments”.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Klaus Schwab

“Eczacıbaşı Topluluğu, Türk sanayisine örnek teşkil ediyor.”

Türkiye'nin en eski ve önde gelen sanayi gruplarından biri olan Eczacıbaşı Topluluğu’nun, geçen yıl, Dünya Ekonomik Forumu'nun Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ni kullanmayı taahhüt etmesinden gurur duyuyoruz. Aynı şekilde, yakın zaman önce de Topluluğun yapı ve tüketim ürünleri kuruluşları, ilk sürdürülebilirlik raporlarında Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni kullanmayı kamuoyu nezdinde taahhüt etti. Bu kararları, Eczacıbaşı Topluluğu’nun daha müreffeh ve başarılı bir toplum yaratmaya ve gezegenimizle daha sürdürülebilir bir ilişki kurmaya yönelik yoğun çabalarını göstermesi açısından da oldukça önemli buluyorum. Eczacıbaşı Topluluğu’nun, sürdürülebilirlik performansını geliştirmek adına gerekli fonları tahsis etmedeki kararlılığı, en güncel uluslararası sürdürülebilirlik raporlama kılavuzlarına uyum sağlaması ve küresel şirketler koalisyonu içinde oynadığı dönüştürücü rolü nedeniyle, Türk sanayisi için örnek bir model oluşturduğunu düşünüyorum.

Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum Prof. Klaus Schwab

“The Eczacıbaşı Group is exemplary for the Turkish industry.”

The Eczacıbaşı Group is one of Turkey's oldest and leading industrial groups. We are proud that last year, they pledged to use the World Economic Forum’s Stakeholder Capitalism Metrics and that the group’s main subsidiaries in building and consumer products have also recently publicly agreed to use the Stakeholder Capitalism Metrics in their first sustainability report. These decisions show Eczacıbaşı’s commitment to creating more prosperous and fulfilled societies as well as a more sustainable relationship with our planet. In addition to this, they are exemplary for a broader determination throughout the Turkish industry to allocate the funds needed for improving its sustainability performance, to keep pace with the latest international sustainability reporting guidelines, and to play a transformative role within this coalition of global businesses.

Sürdürülebilirlik odaklı bir iş ve yönetim anlayışı…

A business and management approach focused on sustainability…

Topluluğun iş stratejileri; sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele, toplumsal refah ve fırsat eşitliği gibi konular merkeze alınarak oluşturuluyor.

The Group’s business strategies are centered on sustainable development, tackling climate change, social welfare, and equal opportunities.

Doğaya, topluma ve bireye saygı

Gerek sorumlu yönetim kültürü gerekse ürün ve iş stratejileri doğrultusunda Eczacıbaşı Topluluğu, iklim kriziyle mücadele konusunu ana odak olarak benimsiyor, uzun yıllardır iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesinde bu konuyu belirleyici bir unsur olarak ele alıyor.

Sürdürülebilir değer üretme anlayışıyla kaynak verimliliğinin ve performansın uzun vadeli olarak artırılması, Topluluğun paydaşlarına karşı en temel sorumluluğu olarak öne çıkıyor. Bu sorumluluğu yerine getirmek için faaliyetlerini, sürdürülebilir kalkınma üzerinde yarattığı etkileri, taşıdığı risk ve fırsatları değerlendirerek ve paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyor. İklim kriziyle mücadelede yaşanan güçlüklerin yanı sıra düşük karbon ekonomisine düzensiz ve hızlı geçişin yaratacağı riskler de kuruluşların öncelikleri arasında yer alıyor.

Enerji ve su tüketiminde verimliliğin sağlanması, yenilenebilir enerji yatırımları, sera gazı emisyonunun azaltılması, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi uygulamaları, Topluluğun iklim ve çevre ana başlığı altında öncelikli olarak ele aldığı konuları oluşturuyor. Topluluk bünyesinde gerçekleşen tüm süreçlerde, bu konular dikkate alınarak iklim ve çevre üzerindeki etkinin azaltılması için çalışmalar yürütülüyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, iklim krizini; çevre riski boyutunun yanı sıra yarattığı ekonomik ve toplumsal sonuçları da göz önünde bulundurarak çok boyutlu küresel bir sorun olarak ele alıyor.

Respect for nature, society, and the individual

The combat against climate change is the primary focus of the Eczacıbaşı Group, both in terms of the responsible management culture and product and business strategies. For several years, the Group has prioritized this issue as a determining factor in the development of business strategies, products, and services.

Based on the concept of creating sustainable value, long-term enhancement of resource efficiency and performance is emphasized as the Group’s primary responsibility to its stakeholders. As such, the Group performs its activities in view of their impacts on sustainable development, the relevant risks and opportunities and the expectations of the stakeholders. Besides the challenges of tackling the climate crisis, the risks associated with a disorganized and rapid transition to a low carbon economy are also among priority concerns for the Group.

Increasing efficiency in energy and water consumption, investments in renewable energy, reduction of greenhouse gas emissions, recycling and other circular economy practices are of top priority for the Group under the main heading of climate and the environment. Through all processes realized Groupwide, these issues are given careful consideration with a view to reduce the impact on climate and the environment.

The Eczacıbaşı Group tackles the climate crisis as a multi-dimensional global issue that entails not only environmental risks but also economic and social consequences.

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah

“2022 yılını ESG kapsamında bir seferberlik yılı olarak görüyoruz.”

Sürdürülebilirlik kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan elde ettiğimiz neticeleri geliştirmeyi hedefliyor, 2022 yılını ESG kapsamında bir seferberlik yılı olarak görüyoruz. Küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması için düşük karbon ekonomisine geçiş çabasının bir parçası olduğumuzu biliyoruz. Hem kurumlardaki rollerimizle hem de bireysel tüketim alışkanlıklarımızda sorumlulukla hareket ederek bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Topluluğumuzda emisyon azaltımı için gelişen teknolojileri takip ediyoruz, var olan düşük karbonlu teknolojileri hızla uyarlıyoruz.

Eczacıbaşı Group CEO Atalay Gümrah

“For us, 2022 is the year of mobilization in ESG.”

Our goal is to improve on the results of our sustainability efforts to date. For us, 2022 is the year of mobilization in ESG. For global warming to be limited to 1.5° C, we know that we need to be part of the effort to make the transition to a low-carbon economy. By acting responsibly both in terms of our corporate roles and daily consumption habits, we believe that we can contribute to the realization of this goal. In our Group, we are keeping abreast of developing technologies for the reduction of emissions, and we lose no time in implementing the low carbon technologies that are currently available.

Topluluk operasyonlarında su verimliliği, suyun yeniden kullanımı ve döngüsel ekonomi prensiplerine odaklanılıyor.

Tüm canlılar için yaşam kaynağı olan suyun plansız kullanımı ve iklim değişikliği tüm dünyada önemli çevresel riskler olarak görülürken, Türkiye de “su stresi” yaşayan ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, mevcut su kaynaklarının korunması, verimli, adil ve planlı su kullanımı sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması açısından önem taşıyor. Topluluk kuruluşlarından VitrA Karo ve Villeroy & Boch üretim tesislerinde endüstriyel atık suyun yüzde 100’ü geri kazanılarak yeniden kullanılıyor. VitrA Karo üretim tesisinde gerçekleştirilen çeşitli uygulamalar ile sağlanan su tasarrufu, toplam su tüketiminin yüzde 23’üne denk geliyor.

Topluluk, operasyonlarında döngüsel ekonomi prensiplerini benimsiyor; atık yönetimi uygulamalarında “sıfır atık” yaklaşımı doğrultusunda hareket ediyor. Bu hedef doğrultusunda, geri kazanım oranını her geçen yıl artırmaya yönelik iyi uygulama örnekleri hayata geçiriliyor. Bu sayede Eczacıbaşı Topluluğu genelinde 2019 yılında yüzde 59,4 olan atık geri kazanım oranı, 2021 itibarıyla yüzde 73,3’e yükseltildi.

Döngüsel ekonominin en önemli uygulamalarından biri olan endüstriyel simbiyoz kapsamında, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri üretim tesisinden çıkan endüstriyel arıtma çamuru, VitrA Karo üretim tesisinde ham madde olarak kullanıyor. Bu sayede VitrA Karo ürün portföyündeki ürünler yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeriyor.

2021 yılı içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kâğıt üretim atıklarının yüzde 30’u geri kazanıldı ve ayakkabı taban astarı yapımında kullanıldı. Üretim çıktılarının farklı alanlarda değerlendirilmesi için çalışmalar ise devam ediyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kâğıt üretim atıkları, geri dönüştürülerek ayakkabı taban astarı yapımında kullanılıyor.

In Group operations, the focus is on water efficiency, water reuse and circular economy principles.

While climate change and unplanned water use are seen as significant environmental risks throughout the world, Turkey is currently considered a water-stressed country. Therefore protection and conservation of natural resources, efficiency, sustainability, and equity in water resources allocation are of paramount importance for the creation of a sustainable future. Group companies VitrA Tiles and Villeroy & Boch recycle and reuse 100 percent of the industrial wastewater produced in their plants. The amount of water saved in the production plants of VitrA Tiles makes up for 23 percent of their total water consumption.

The Group adopts circular economy principles in all its operations and targets “zero waste” in terms of waste management, implementing best practices to increase the recovery ratio with each passing year. As a result, the recovery ratio of 59.4 percent in 2019 rose to 73.3 percent by 2021.

In the scope of industrial symbiosis, which is one of the most important concepts of circular economy, the industrial treatment sludge from the production plant of Eczacıbaşı Building Products is used as raw material in the production plant of VitrA Tiles. As a result, VitrA Tiles products contain 30 percent recycled content.

In 2021, Eczacıbaşı Consumer Products recovered 30 percent of its paper waste and supplied it to a company that converts it into shoe insoles. Studies are currently underway to find new areas of use for recycled production waste.

Paper waste from the Eczacıbaşı Consumer Products is recycled to be used in the manufacture of shoe insoles.

Sürdürülebilirlik, Kamu ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Devrim Çubukçu

“Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız verdik.”

Topluluk kuruluşlarımızın enerji ihtiyacının güneş başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla gelişen uygulama ve teknolojileri yakından takip ediyor, öz kullanıma yönelik enerji yatırımlarımızı artırıyoruz. Bu doğrultuda 2021’de 1,70 MW kurulu gücündeki yenilenebilir enerji yatırımımızı, 2022 yılı içerisinde 10 MW’a, 2024 sonuna kadar ise hem rüzgâr hem güneş enerjisi yatırımlarıyla toplam 44 MW’a ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sustainability, Corporate and Government Affairs Coordinator Devrim Çubukçu

“We are speeding up investments in renewable energy.”

We are keeping pace with newly developing applications and technologies that will enable our Group companies to use renewable energy sources, while prioritizing investments in renewable energy capacity for self-use. To that end, we are aiming to increase our renewable energy investment from 1.70 MW - as it was in 2021 - to 10 MW by the end of 2022, and through investments in wind and solar power, to 44MW by the end of 2024.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda “kadın işi”, “erkek işi” ayrımı yok!

Eczacıbaşı Topluluğu içindeki kadın çalışan ve yönetici sayısının artması için çalışmalar yapılıyor. Çeşitli uygulama ve düzenlemelerle kadın çalışanların üretim alanlarında istihdamı teşvik ediliyor. Örneğin, üretim sahalarında kullanılan “sıfır ağırlık” özelliğine sahip ekipman hem kadınların üretim alanındaki istihdamını kolaylaştırıyor hem de tüm çalışanlar için iş ergonomisini ve güvenliğini geliştiriyor.

2016’da hayata geçirilen tüm fırsat eşitliği uygulamalarını “birliktebiz” Fırsat Eşitliği Platformu çatısı altında birleştiren Topluluk, beyaz yaka kadın çalışan oranını yüzde 40’a, kadın çalışan işe alım oranını yüzde 50’ye, yönetim pozisyonlarında kadın çalışan oranını ise yüzde 35’e çıkarmayı hedefledi. 2021 sonu itibarıyla Topluluk, ofis çalışanlarında kadın çalışan işe alım oranını yüzde 41’den yüzde 46,3'e, toplam kadın çalışan oranını yüzde 33’ten yüzde 36,3’e, yönetimde kadın çalışan oranını ise yüzde 27’den yüzde 32,2’ye yükseltti.

Hem işte hem evde “kadın işi”, “erkek işi” gibi farklılıkları kabul etmeyen Topluluk, doğumdan sonra üç hafta, devamındaki dönemde üç haftaya kadar haftada bir gün olarak güncellenen babalık izni ile de anne ve babanın ebeveynlik sorumluluğunu eşit olarak paylaşabilmesini kolaylaştırmayı amaçladı.

Eczacıbaşı Group breaks down gender stereotypes in employment

Eczacıbaşı Group is currently concentrating its efforts to increase the number of women employees and executives Groupwide. Employment of women in production platforms is encouraged through various practices and regulations. For example, the use of “zero weight” equipment in production plants not only facilitates the employment of women in such platforms but also improves ergonomic comfort and safety for all employees.

In 2016, the Group combined all its equal opportunities practices under the single umbrella of an Equal Opportunities Platform “allforall” and set targets to raise the ratio of white-collar women employees to 40%, to maintain the 50% ratio in recruitment and to bring the ratio of women in management to 35%. By the end of 2021, the ratio of women office employees had risen from 41 percent to 46.3 percent, total ratio of women employees from 33 percent to 36.3 percent, and the ratio of women in management from 27 percent to 32.2 percent.

Refusing to discriminate between “men’s work” and “women’s work”, the Group has introduced a paternity leave of three weeks after the birth, and one day a week up to three months in the subsequent period to make it easier for the parents to assume equal responsibility in raising their children.

Eczacıbaşı Topluluğu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’ndan kısa kısa…

Brief notes from the Eczacıbaşı Group Sustainability Report 2021

Ton ürün başına enerji tüketim miktarı bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında azaltıldı. Bu değer yaklaşık olarak 32 milyon kişinin günlük elektrik kullanımına eşdeğer miktarda enerji tasarrufu anlamına geliyor.

Energy consumption per ton of output was reduced by 3.5 percent compared to the year before. In terms of energy savings, this value is equivalent to the daily energy consumption of 32 million people.

Ton ürün başına karbon emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 4,7 oranında azaltıldı.

Greenhouse gas emissions per ton of output were reduced by 4.7 percent compared to the year before.

2021’de 1,70 MW kurulu gücündeki yenilenebilir enerji yatırımının, 2022 yılı içerisinde 10 MW’a, 2024 sonuna kadar ise hem rüzgâr hem güneş enerjisi yatırımlarıyla toplam 44 MW’a ulaştırılması hedefleniyor.

The Group aims to increase its renewable energy investment from 1.70 MW in 2021 to 10 MW by the end of 2022, and through investments in wind and solar power to a total of 44MW by the end of 2024.

Ton ürün başına su kullanım oranı bir önceki yıla göre yüzde 11 azaltıldı. Bu değer yaklaşık 1,4 milyon kişinin günlük su kullanımına eşdeğer miktarda tasarruf anlamına geliyor.

Water consumption per ton of output was reduced by 11 percent compared to the year before. In terms of savings, this value is equivalent to the daily water consumption of approximately 1.4 million people.

Eczacıbaşı Topluluğu genelinde 2019 yılında yüzde 59,4 olan atık geri kazanım oranı, 2021 itibarıyla yüzde 73,3’e yükseltildi.

Groupwide ratio of waste recovery rose from 59 percent in 2021 to 73.3 percent in 2021.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri üretim tesisinden çıkan endüstriyel arıtma çamuru, VitrA Karo üretim tesisinde ham madde olarak kullanıyor. Bu sayede VitrA Karo ürün portföyündeki ürünler yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeriyor.

The industrial treatment sludge from the production plant of Eczacıbaşı Building Products is used as raw material in the VitrA Tiles plant. As a result, VitrA Tiles products contain 30 percent recycled content.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri atıklarının yüzde 30’u ayakkabı taban astarı yapımında kullanıldı ve geri dönüşümü sağlandı.

30 percent of production waste from Eczacıbaşı Consumer Products was recycled and used in the manufacture of shoe insoles.

Bugüne kadar 75 binden fazla şirket değerlendirmesi yapan EcoVadis’in 2021 yılında gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin Banyo sektöründe hizmet veren markası burgbad, “Gold” seviyesinde değerlendirildi. burgbad aldığı bu dereceyle sektöründe yüzde beşlik dilim içerisinde yerini aldı.

In an external audit conducted in 2021 by EcoVadis, the world’s biggest provider of sustainability ratings, with a global network of more than 90.000 rated companies, Eczacıbaşı Building Products’ subsidiary company in the bathroom sector burgbad was awarded the “EcoVadis Gold Medal”. With an overall score of 69 out of 100 points, burgbad numbered among the top 5% of rated companies in the furniture manufacturing industry in more than 160 countries.

2021 sonu itibarıyla, ofis kadın çalışan işe alım oranı yüzde 41’den yüzde 46,3’e, toplam kadın çalışan oranı yüzde 33’ten yüzde 36,3’e, yönetimde kadın çalışan oranı ise yüzde 27’den yüzde 32,2’ye yükseltildi.

As of the end of 2021, recruitment ratio of women office employees rose from 41 percent to 46.3 percent, total ratio of women employees rose from 33 percent to 36.3 percent, and the ratio of women in management rose from 27 percent to 32.2 percent.

Topluluk genelinde 2021 yılı içerisinde inovasyon ve Ar-Ge merkezlerinde 95 Ar-Ge projesi yürütüldü. 95 yeni patent başvurusu ile toplam aktif ulusal başvuru sayısı 345’e, 17 yeni tescille toplam tescilli ulusal patent sayısı 71’e yükseltildi.

In 2021, 95 R&D projects were run in innovation and R&D centers Groupwide. With 95 new patent applications, total number of active national applications rose to 345 and with 17 new registrations, total number of registered patents rose to 71.